REFUNDACJE

Przypominamy, w związku ze zmianami do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz.U. nr. 53 poz. 472 z dnia 21.03.2005 r.), że pracodawca zawiadamia o zawarciu umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem również izbę rzemieślniczą.

Zgłosić należy wszystkich uczniów, z którymi zawarto umowę o naukę zawodu bądź przyuczenia do określonej pracy po 01.01.2004 roku, ponieważ związane jest to ze zwrotem kosztów kształcenia ucznia.

Zwrot kosztów dokonują Urzędy Miast, Gminy na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia.

Do wniosku należy dołączyć kopię:
- dyplomu mistrza i kursu pedagogicznego,
- umowy o pracę z młodocianym pracownikiem,
- świadectwa czeladniczego lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego.

 

Refundacja wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń jest od 01.07.2014 r. pomocą de minimis. Pomocy tej udziela (tak, jak to było dotychczas) OHP. Warunki i zasady refundowania pracodawcom wynagrodzeń określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 865). Umowy o refundowanie zawarte z OHP do końca czerwca 2014 r. są realizowane na ”starych zasadach”. Wnioski o zawarcie umowy z OHP można składać do 15 listopada każdego roku.

  

Wskaźniki, stawki:

 Wynagrodzenie pracownika młodocianego zatrudnionego w celu nauki zawodu nie może być niższe niż:

w   I roku nauki zawodu:  %

II roku nauki zawodu:  %

w III roku nauki zawodu:  %

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

 

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą w 2021r :

  • 3 155,40 zł  (4 242,38 zł  dla zdrowotnego).
  • 2 800 zł  - minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2021 r.

 

Składki minimalne osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenia od 01.01.2021 r.:

  • Emerytalne   (19,52 %)
  • Rentowe        (8,00 %)
  • Chorobowe   (2,45 %)
  • Wypadkowe   (1,67 %)
  • Fundusz Pracy ( 2,45 %)
  • Zdrowotne      (9,00 %)   

 

 CO POWINIEN WIEDZIEĆ PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANEGO W CELU NAUKI ZAWODU

Każdy pracodawca przyjmujący absolwenta gimnazjum na naukę zawodu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do szkolenia tj.:
- dyplom mistrzowski lub przynajmniej średnie wykształcenie zgodne z kierunkiem kształcenia ucznia;
- przygotowanie pedagogiczne (kurs 80-godzinny w tym 10 godzin praktyki).

Na wstępie pracodawca kieruje ucznia na badania profilaktyczne do Poradni Medycyny Pracy.
Najważniejszym dokumentem dla pracodawcy i młodocianego jest UMOWA O PRACĘ w celu nauki zawodu. Umowa zawiera nazwę zawodu, czas trwania nauki zawodu, wysokość wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki stron. Wynika z niej również, że młodociany ma obowiązek dokształcania teoretycznego w wybranej szkole lub formie pozaszkolnej - ukończone trzy turnusy dokształcające (po jednym na każdym roku nauki zawodu).

Kodeks pracy nie przewiduje okresu próbnego przed podpisaniem umowy.

Przed przystąpieniem do pracy pracodawca zobowiązany jest:
- przeszkolić młodocianego w zakresie bh i pp (szkolenia dokonuje uprawniona osoba)
- zgłosić młodocianego do ZUS-u

DOKUMENTACJA, KTÓRA POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ W ZAKŁADZIE SZKOLĄCYM UCZNIÓW ZAWODU

 - Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
- Dzienniczek praktycznej nauki zawodu
- Karta osobista młodocianego pracownika
- Zaświadczenie o dokształcaniu (w przypadku dokształcania w szkole zasadniczej)
- Program praktycznej nauki zawodu
- Legitymacja ucznia rzemiosła
- Wykaz prac wzbronionych młodocianym (z informacją o potrzebie dokonania przez rzemieślnika wyboru prac wzbronionych stosownie do rodzaju prowadzonej działalności i nauczanego zawodu)
- Wykaz pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
- kartę osobistą pracownika młodocianego
- Lista obecności pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
- Lista płac pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
- rejestr zwolnień lekarskich
- rejestr wydanej odzieży roboczej
- okresowe badania lekarskie
- zaświadczenie o przeszkoleniu bhp i pp (podpisane przez ucznia i szkolącego)
- dziennik nauki zawodu

 

PODSTAWOWE ZASADY BHP

 - pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać nocą
- pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać poza podstawowymi godzinami pracy
- w widocznym miejscu powinna być umieszczona instrukcja obsługi maszyn i urządzeń oraz wykaz prac i stanowisk zakazanych dla ucznia
- uczeń otrzymuje odzież roboczą oraz posiłek regeneracyjny
- uczeń nie może pracować bez nadzoru opiekuna

 

CZAS PRACY
- do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę
- po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobę

 

URLOPY

 I rok nauki
- po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu (zaleca się udzielenie w/w urlopu w czasie ferii zimowych)
- po pierwszym roku pracy, młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu
RAZEM 38 dni

 Jeśli młodociany ukończył 18 lat to 12 dni w czasie ferii zimowych i po roku 20 dni.
RAZEM 32 dni

 II rok nauki
- młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu
- jeśli młodociany ukończył 18 lat ? 20 dni urlopu

 III rok nauki
- młodocianemu przysługuje 20 dni urlopu
- młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny ( ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym

 

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

 Rozwiązanie umowy następuje za 2-tygodniowym wypowiedzeniem gdy:
- młodociany nie wypełnia obowiązku szkolnego
- młodociany w rażący sposób narusza dyscyplinę pracy
- orzeczenie lekarskie wskazuje, że młodociany nie może wykonywać danego zawodu
- jeśli zakład ogranicza lub likwiduje działalność

 W przypadku rozwiązania umowy należy zawiadomić rodziców ucznia, szkołę, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Powiatowy Urząd Pracy

 

UWAGI KOŃCOWE
Każdy pracodawca szkolący młodocianych ma obowiązek przynależności do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości (DZ.U. 129 z 2001 roku)