Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.01.2021r  od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Szanowni Członkowie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem

W związku z planowanym w II kwartale 2021r Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniem Członków Cechu, zwracamy się z prośbą o uregulowanie zaległych składek członkowskich za rok 2020r. 

Zgodnie z §9 ust.2 pkt 3 Statutu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem „ nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego członek Cechu, który zalega z wpłaceniem składki powyżej 6-miesięcy”. 

Informacje dotyczące zaległych składek można uzyskać pod numerem telefonu  18 20 68334, lub w siedzibie Cechu ul.Gimnazjalna 1 w Zakopanem pok.nr 212.

Biuro Cechu

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
 
§  1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł.
§  2. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2020 r. wyniosło - 5.168,93 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1030).

Okres

1.12.2020 r. - 28.02.2021 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

258,45 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

310,14 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

361,83 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

206,76 zł

 

 Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Uprzejmie informujemy, że osób do 16. roku życia, które udają się do szkół lub placówek lub do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki albo powracających do miejsca zamieszkania, nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania się od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 16:00

Podstawa prawna : (§ 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

W dniu 24.12.2020r ( Wigilia ) Biuro Cechu w Zakopanem będzie nieczynne . Za utrudnienia przepraszamy.

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

4922218
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
871
6766
59778
4838542
90813
133140
4922218