Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Celem projektu grantowego jest wsparcie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEiDG (samozatrudnionych) z Małopolski borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią.

Istotą projektu grantowego jest udzielanie przez grantodawcę przedsiębiorcom z sektora MŚP bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia wypłaty środków.

Grantodawca:

Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Proces naboru wniosków składa się z dwóch odmiennych w czasie etapów – zatwierdzenia i złożenia wniosku. Udział w etapie złożenia wniosku będzie uwarunkowany uprzednim zatwierdzeniem wniosku w etapie pierwszym.

 1. I etap naboru – zatwierdzenie wniosku obejmuje okres od 17 sierpnia 2020 r. od godziny 12.00 do 28 sierpnia 2020 do godz. 12.00. W tym terminie zostanie umożliwiona praca nad wnioskami w systemie. Należy w tym czasie założyć konto w generatorze wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego, wypełnić  wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego zgodnie z instrukcjami znajdującymi się przy każdym z pól wniosku oraz zatwierdzić uzupełniony wniosek w wyniku czego nadana zostanie mu suma kontrolna. Zatwierdzenie wniosku powinno nastąpić przed końcem terminu określonego powyżej. Powyższe umożliwi przejście do etapu II naboru.
 2. Wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego przyjmowany jest wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej  www.tarcza.malopolska.pl. Wniosek złożony w innej formie np. wypełniony odręcznie lub w edytorze tekstu (np. MS WORD), wydrukowany lub zapisany na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/ DVD, dysk przenośny) nie będzie rozpatrywany.

  Wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego należy przygotować zgodnie z instrukcją umieszczoną przy każdym polu opisowym we wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (.pdf, 195KB) i złożyć za pomocą generatora wniosków.

  Do złożenia wniosku nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego.

   

   

   Grantobiorcą w ramach niniejszego projektu grantowego może być wyłącznie osoba fizyczna będąca MŚP, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą (tj. posiadająca wpis do CEIDG), niezatrudniająca pracowników w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej), która jednocześnie spełnia wszystkie wskazane poniżej warunki:

  1. na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku o udzielenie grantu prowadziła działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, tj. posiadała stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumencie rejestrowym grantobiorcy (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.
  2. w okresie od 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku o udzielenie grantu prowadziła działalność gospodarczą bez jej zawieszania lub zaprzestania.
  3. na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegała z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uregulowała te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o przyznaniu bonu, przy czym:

   (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub

   (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.

  4. na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku nie zatrudniała ani nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu(bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej),
  5. boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jej sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jej obroty w pełnym miesiącu kalendarzowym czerwcu lub lipcu 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów[1] w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 75,00% (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
  6. w dniu udzielenia pomocy nie znajdowała się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.[2])) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 651/2014, albo w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.[3])),  lub nie znajdowała się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazła się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.II etap naboru – złożenie wniosku obejmuje okres od 31 sierpnia 2020 godz. 12.00 do 7 września 2020 do godz. 12.00 lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów, o czym grantodawca poinformuje poprzez komunikat wygenerowany przez aplikację. W II etapie należy we wskazanym terminie złożyć uprzednio zatwierdzony (w I etapie naboru) wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego. Funkcjonalność umożliwiająca złożenie wniosku dostępna będzie na stronie internetowej generatora (www.tarcza.malopolska.pl).

  W ramach projektu grantowego wspierane będą wnioski o przyznanie bonu rekompensacyjnego ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i wsparcia osób fizycznych będących MŚP, prowadzących działalność gospodarczą, niezatrudniających żadnego pracownika w oparciu o umowę o prace w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej), borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19.

  Pomoc udzielana jest w celu łagodzenia skutków wystąpienia pandemii COVID-19. Środki finansowe w ramach przyznanego grantu przeznaczone mają być na pokrycie kosztów bieżącej działalności grantobiorcy.

  Udzielony grant ma zostać przeznaczony na pokrycie wszelkich niezbędnych wydatków na utrzymanie bieżącej działalności gospodarczej, w celu utrzymania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia wypłaty środków.

  Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu udzielania grantów .

  Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania grantów (.pdf, 125 KB) .

  Wnioski wybrane do dofinansowania w wyniku pozytywnej oceny uzyskają pomoc w formie bezzwrotnych dotacji bezpośrednich w ramach Osi Priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne RPO WM 2014-2020.

  Kwota alokacji przeznaczona na sfinansowania wszystkich grantów w ramach projektu grantowego wynosi 16 000 000.00 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych 00/100). Dofinansowanie pochodzi ze środków EFRR.

  Maksymalny całkowity poziom wsparcia w formie bonu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem.

  Wartość bonu wynosi 9 000,00 PLN.

  Regulamin udzielania grantów (.pdf, 303 KB)

  Załączniki do Regulaminu udzielania grantów:

  Załącznik nr 1 Kryteria wyboru wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego (.pdf, 125 KB)

  Załącznik nr 2 Wzór wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego (.pdf, 195 KB)

  Załącznik nr 3 Wzór umowy o powierzenie grantu (.pdf, 247 KB)

  Załacznik nr 2 do umowy Wzór sprawozdania (.docx, 139 KB)

  Załacznik nr 3 do umowy Zasady przetwarzania danych (.pdf, 215 KB)

  Załącznik nr 4 Metodologia wyliczenia stawki jednostkowej (.pdf, 164 KB)

  Załącznik nr 5 Wzór protestu (.docx, 94 KB)

  Dokumenty wraz z załącznikami mogą zostać udostępnione w sposób alternatywny, tj. zostaną odczytane. W tym celu prosimy o kontakt pod nr telefonów wskazane poniżej.

  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod nr telefonu:

  • 736 838 300;
  • 459 381 443;
  • 459 381 444;
  • 459 381 445 ;
  • 579 938 707 oraz pod nr stacjonarnym:  (12) 37 69 10

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

6410430
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
1828
4247
23460
6349247
116493
167152
6410430